Cíle spolku

Cíle spolku

Cíle SRPŠ při ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín, p. o. na základě Stanov spolku

 

Příspěvek může být žákům školy případně škole poskytnut na úhradu nákladů například:

 

 1. Cestovní náhrady soutěžících žáků na soutěže
 2. Cestovní náhrady a vstupné žáků na akce spojené se zvyšováním jejich kulturního vzdělání
 3. Cestovní náhrady žáků na bezplatné kulturní vystoupení pro veřejnost
 4. Startovné žáků a jiné účastnické poplatky na soutěžích národního a mezinárodního charakteru
 5. Stravné soutěžících žáků na soutěžích národního a mezinárodního charakteru až do maximální výše účelově doložených nákladů na příslušné stravné
 6. Ubytování soutěžících žáků na soutěžích národního a mezinárodního charakteru
 7. Odměny pro soutěžící a oceněné žáky a absolventy příslušného školního roku
 8. Příspěvek na výlohy spojené s pořádáním soustředění pro žáky školy spojené s intenzivní výukou. Jedná se o soustředění, workshopy, výtvarné plenéry, semináře apod., které probíhají na rámec běžné výuky školy
 9. Mimořádnou jednorázovou odměnou žáka za celoroční nebo dlouhodobou reprezentaci nebo dlouhodobou mimořádnou práci pro kolektiv nebo školu během studia až do maximální výše stanovené výborem SRPŠ pro daný školní rok
 10. Pamětní a upomínkové předměty pro jednotlivé žáky u příležitosti ukončení I. nebo II. Stupně studia

 

Dále může být příspěvek na činnost poskytnut škole formou daru na krytí nákladů například:

 

 1.  Nákup, opravy a údržba učebních pomůcek, kostýmů, kulis a jiného materiálu potřebného pro výuku
 2. Propagaci školy
 3. Zlepšování a zkvalitňování prostor školy určených pro veřejnost, výuku a vzdělávání žáků

 

Vše výše zmíněné schvaluje výbor SRPŠ na své členské schůzi na základě požadavků jednotlivých pedagogů případně vedení školy. Výše členského příspěvku je rovněž stanovena výborem na členské schůzi. Částka členského příspěvku je stanovena jako minimální s tím, že vrchní hranice není stanovena.

 

Zaplacením členského příspěvku podporujete ZUŠ Hlučín a především její žáky, tedy Vaše děti. Podpořte s námi ZUŠ Hlučín, děkujeme!