Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název Organizace: Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského, příspěvková organizace; IČO: 00849910, se sídlem U Bašty 613/4, 748 01, Hlučín

Jméno a příjmení správce: MgA. Jan Huszár

Telefon: 734 682 238

E-mail: reditel@zus-hlucin.cz

(dále jen „správce“)

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti  Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142, datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701

 

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete níže (žáci a zákonní zástupci, smluvní partneři, uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci, kamerový systém).

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.