Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského se sídlem U Bašty 613/4, IČO: 00849910 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

 

Subjekty údajů: zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, rodinní příslušníci;

Právní základ zpracování osobních údajů: plnění právní povinnosti, plnění úkolů ve veřejném zájmu, oprávněný zájem;

Identifikátory: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, email, telefon, adresa, místo narození, číslo občanského průkazu, zdravotní dokumentace, věk, rodinný stav, vzdělání;

Kategorie zvláštních osobních údajů: zdravotní stav

Právní základ zvláštních osobních údajů: plnění povinnosti a zvláštních práv v oblastech pracovního práva, zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu;

Doba uchování: údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou dle povahy dokumentu a typu agendy v souladu se spisovým a skartačním řádem organizace.

 

 • Pokud Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • Požadovat od Základní umělecké školy P. J. Vejvanovského informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

  • Požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní uměleckou školou P. J. Vejvanovského;

  • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní uměleckou školou P. J. Vejvanovského jsou nepřesné);

  • Požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní uměleckou školou P. J. Vejvanovského, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní uměleckou školou P. J. Vejvanovského;

  • Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní umělecké škole P. J. Vejvanovského; 

  • Podat stížnost dozorovému orgánu.

 

 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní uměleckou školu P. J. Vejvanovského

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., IČO: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava.

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Mgr. Ondřej Šlechta, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 604 557 491