Whisleblowing

Whisleblowing

Vnitřní oznamovací systém - Whistleblowing

 

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín, p .o je možné využít i externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti - www.oznamovatel.justice.cz

 

 

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“). Prostřednictvím VOS mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání.

1. Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

  • zadávání veřejných zakázek;
  • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  • bezpečnost dopravy;
  • ochrana životního prostředí;
  • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  • veřejné zdraví;
  • ochrana spotřebitele;
  • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.


2.  Kdo může oznámení podat?
 

Oznámení může podat každá fyzická osoba, která je zaměstnancem ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, p. o..


3.  Příslušná osoba pro přijímání oznámení v rámci VOS:

Přijímat oznámení od oznamovatele v rámci VOS a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, p. o. je stanoveno s ohledem na zastupitelnost více příslušných osob, které přijímají oznámení, a to v následujícím pořadí: 

 

a) Libuše Večerková

b) Jarmila Hrušková – pouze však po dobu pracovní nepřítomnosti paní Libuše Večerkové


4.  Způsoby podání oznámení v rámci VOS

Prostřednictvím VOS může oznamovatel podat oznámení:

a)  písemněv listinné podobě předat osobně příslušné osobě na adrese U Bašty 613/4, 748 01 Hlučín

b)  písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem pro příslušnou osobu,

c)  elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba whistleblowing@zus-hlucin.cz

d)  ústně osobně pověřené osobě, na adrese U Bašty 613/4, 748 01 Hlučín,

e)  telefonicky, na telefon č. 603 354 917, ve dnech pondělí a středa, od 13:00-14:00